WELCOME TO THE OFFICIAL WEBSITE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER , JAMMU AND KASHMIR


Parliamentary Polls 2004 : List of Observers & Visit of Observers

List Of Observers


Parliament Constituency Observer Code Name Service Cadre Batch
1 - Baramulla E-1253 Sh. Veluru Santosh Kumar IC&CES 1993
G-2401 Sh. J P Dange IAS MAHARASHTRA 1973
G-3059 Sh. T Shanmuga Rajeswaran IAS TAMIL NADU 1986
2 - Srinagar E-2200 Sh. A S Singh IRS 1987
G-2213 Ms. Aruna Sharma IAS MADHYA PRADESH 1982
G-3350 Sh. Prakash Kishore Dikshit IAS UTTAR PRADESH 1989
3 - Anantnag E-2107 Sh. Rajiv Aggarwal IRS 1990
G-1018 Sh. T Radha IAS ANDHRA PRADESH 1983
G-2460 Sh. Bhushan Ashok Gagrani IAS MAHARASHTRA 1990
4 - Ladakh E-1065 Sh. Sanjay Kumar Agarwal IC&CES 1989
G-2832 Sh. Pawan Kumar Goyal IAS RAJASTHAN 1988
G-5065 Ms. Sushama G Nath IAS MADHYA PRADESH 1974
5 - Udhampur E-2133 Sh. C K Nandanan IRS 1991
G-2202 Sh. Dilip Mehra IAS MADHYA PRADESH 1975
G-3341 Sh. Ashok Kumar Singh IAS UTTAR PRADESH 1990
6 - Jammu E-1060 Sh. K Umesh IC&CES 1984
G-2414 Sh. Rajeev Ranjan Sinha IAS MAHARASHTRA 1976
G-2806 Sh. Manoj Sharma IAS RAJASTHAN 1991


Visit of Observers

Date of Poll Observer First visit Second visit Third visit
20.4.2004 General I 29.3.2004 to 03.4.2004 09.4.2004 to 21.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
Expenditure 29.3.2004 to 06.4.2004 12.4.2004 to 21.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
General II 29.3.2004 to 09.4.2004 15.4.2004 to 21.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
22.4.2004 General I 29.3.2004 to 03.4.2004 09.4.2004 to 23.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
Expenditure 29.3.2004 to 06.4.2004 12.4.2004 to 23.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
General II 29.3.2004 to 09.4.2004 15.4.2004 to 23.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
26.4.2004 General I 05.4.2004 to 10.4.2004 16.4.2004 to 27.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
Expenditure 05.4.2004 to 13.4.2004 19.4.2004 to 27.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
General II 05.4.2004 to 16.4.2004 22.4.2004 to 27.4.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
05.5.2004 General I 12.4.2004 to 17.4.2004 23.4.2004 to 06.5.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
Expenditure 12.4.2004 to 20.4.2004 26.4.2004 to 06.5.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
General II 12.4.2004 to 23.4.2004 29.4.2004 to 06.5.2004 11.5.2004 to 14.5.2004
10.5.2004 General I 20.4.2004 to 25.4.2004 01.5.2004 to 14.5.2004
Expenditure 20.4.2004 to 28.4.2004 04.5.2004 to 14.5.2004
General II 20.4.2004 to 01.5.2004 07.5.2004 to 14.5.2004