SRINAGAR PARLIAMENTARY CONSTITUENCY

District Name AC Number AC Name
GANDERBAL    
16 KANGAN
17 GANDERBAL
SRINAGAR
  18 HAZRATBAL
  19 ZADIBAL
  20 EIDGAH
  21 KHANIYAR
  22 HABBA KADAL
  23 AMIRA KADAL
  24 SONAWAR
  25 BATAMALOO
     
BADGAM    
  26 CHADOORA
  27 BADGAM
  28 BEERWAH
  29 KHAN SAHEB
  30 CHRAR SHARIEF